Krom på kontormøbler


Foreningens styre mottok i begynnelsen av januar 2012 en henvendelse fra et av et av våre medlemmer.
Ad omveier hadde man mottatt informasjon om at det i ordningen for statlige innkjøp hadde sneket seg inn en del misforståelser.
I "Anbefalte kriterier for kontormøbler" ble det frarådet å bruke kontormøbler med forkrommede deler.
Man viste i denne sammenhent til at krom var giftig, kreftfremkallende og gentoksisk...

Denne informasjonen kom opprinnelig fra markedssjefen i "Norsk Industri, møbel og interiør - Møbelrådet".
Styret fant det på sin plass å rette opp i misforståelsene og oversendte i denne forbindelse følgende e-post:

(Det refererte dokumentet kan om ønskelig hentes her.)

Viser til vår telefonsamtale i går vedrørende bruk av krom i forbindelse med ”Anbefalte kriterier for kontormøbler”.

Som nevnt finnes det i dag faktafeil i eksisterende anbefaling.
I dokumentets punkt 2 ”Miljøpåvirkning” frarådes bruk av krom.
Dette begrunnes med at seksverdig krom er giftig.
(Og at treverdig krom kan omdannes til seksverdig ved forbrenning.)
Et kontormøbel vil uansett ikke inneholde verken treverdig eller seksverdig krom i noen form.
Et forkrommet møbel vil kun ha belegg av ufarlig, metallisk krom.

På samme måte som på kontormøbler, vil metallisk krom finnes i ethvert hjem og på enhver arbeidsplass.
Dette fordi samtlige armaturer på enhver servant har belegg av metallisk krom…

Metallisk krom er ikke klassifisert som cancerogent eller gentoksisk.
Ref. vedlagte rapport i forbindelse med studie gjennomført av
”Health council of the Netherlands” om metallisk krom.
Som man vil se, er det ikke gjort mange undersøkelser som
klart definerer påvikningen av utelukkende metallisk krom,
idet observasjoner er gjort i miljøer hvor også treverdig og seksverdig krom er til stede.
Likevel har IARC (International Agency for Research on Cancer)
konkludert med at metallisk krom ikke er klassifiserbart som cancerogent for mennesker. (Jfr. Rapportens pkt. 2.2)

Foreslår at tekstene som omhandler bruken av krom på kontormøbler
(Pkt. 2. ”Miljøpåvirkning” og Pkt. 4.2.3 ”Forkrommede metalldeler”) fjernes fra ”Anbefalte kriterier for kontormøbler”.

Våre medlemmer er svært opptatte av at slike feil rettes opp, da disse vil kunne ha negativ innvirkning på deres virksomheter.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har ytterligere spørsmål i sakens anledning.
 

For Norsk Galvanoteknisk Landsforening

Med vennlig hilsen / kind regards
Håvard Linnerud